วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ความประทับใจในการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ความประทับในการทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ของคณะนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  รุ่นที่ 8 
ในวันที่ 24 -28   มกราคม  2554 
                ในการเดินทางเข้าร่วมการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้  ร่วมกับคณาจารย์และหมู่เพื่อนนักศึกษา
โดยสิรินครทัวร์  เป็นผู้บริการจัดทัวร์  มีสิ่งประทับใจมากมายพอสรุปได้ตามลำดับ ดังนี้
                1.  ประทับใจในสถานที่ดูงานด้านการจัดการศึกษา  Sekolah kebangssan  kodiag
school   ในวันแรกของการทัศนศึกษา  ซึ่งกำหนดการล่าช้ากว่ากำหนดถึง 2 ชั่วโมงเศษ  แต่คณะครูและ
นักเรียนที่นั่นก็ยังอุตส่าห์รอรับการมาเยี่ยมเยียนของคณะทัวร์  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  สภาพโดยทั่วไป
ของโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย  มีศูนย์พัฒนาครูซึ่งให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
ถึงแม้สภาพดูไม่ทันสมัยมากนักแต่ก็สามารถใช้งานได้ดี  แบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับนักเรียนที่นี่เป็นระดับประถมศึกษา 
ดูร่าเริงแจ่มใสสมวัย  กล้าแสดงออก และอัธยาศัยดี

                2.  เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง  ประทับใจในความอุตสาหพยายามของผู้
บุกเบิกก่อสร้าง  วางผังโครงสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว  และระบบการจัดการที่
ดีมาก  ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลที่จะเนรมิตฝันให้กลายเป็นจริง

                3.  เกาะเซ็นโตซา  แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิงของสิงคโปร์  ประทับใจในการจัดการอย่างเป็น
ระบบครบวงจรของความบันเทิง  สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำการปกครองของสิงคโปร์

                4.  ประทับใจในความเป็นกันเองของอาจารย์ที่ร่วมในการเดินทางครั้งนี้ทุกท่าน 
ให้ความเป็นกันเองอย่างสูง  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน                
                5.  ประทับใจในไมตรีจิตที่เอื้ออาทรต่อกันในหมู่เพื่อนที่สลับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อความเหมาะสม
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  การบริการเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยวและกิจกรรมบันเทิงตลอดการเดินทาง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนให้แนบแน่นและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
                สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางครั้งนี้  ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย  หากไตร่ตรองดูให้
ถ้วนถี่แล้ว  ข้าพเจ้าคิดว่า ประทับใจในมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อนกับเพื่อน
มากที่สุด  แต่ขอกระซิบดัง ๆ ว่ากลับมาแล้วรู้สึกรักเมืองไทยมากขึ้นกว่าเดิม  เพราะว่าเมืองไทยยังมี
โอกาสให้พัฒนาได้มากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น