วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมspss

การใช้โปรแกรมspss
1.กำหนดค่าใน variable view
-name-พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
-width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
-deimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
-value-ใส่ค่า 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล

-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok

-คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง


นายบุญศักดิ์  ตั้งเกียรติกำจาย

ตำแหน่ง
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา
สส.บ

สถานที่ทำงาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานรับผิดชอบ
ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานตกแต่งอาคารสถานที่
ประจำงานประชาสัมพันธ์
ประจำงานพัฒนานวัตกรรม
ประจำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  ครั้งที่  19
(มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  บรูไน  ฟิลิปปินส์  ญี่ปุ่น)
โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนเกษตรกรรมคุนหมิง  มณฑลยูนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

การติดต่อ
ที่ทำงาน  075-486313ต่อ104
บ้าน  075-486689
มือถือ  086-6834049
email  tbunsak@gmail.com