วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตัวเอง


นายบุญศักดิ์  ตั้งเกียรติกำจาย

ตำแหน่ง
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา
สส.บ

สถานที่ทำงาน
แผนกวิชาพืชศาสตร์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 
อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานรับผิดชอบ
ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาพืชศาสตร์
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างานตกแต่งอาคารสถานที่
ประจำงานประชาสัมพันธ์
ประจำงานพัฒนานวัตกรรม
ประจำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

การศึกษาดูงานต่างประเทศ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  ครั้งที่  19
(มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  บรูไน  ฟิลิปปินส์  ญี่ปุ่น)
โครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนเกษตรกรรมคุนหมิง  มณฑลยูนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน

การติดต่อ
ที่ทำงาน  075-486313ต่อ104
บ้าน  075-486689
มือถือ  086-6834049
email  tbunsak@gmail.com