วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

สรุปข้อเสนอเเนะ ประโยชน์ และการนำไปใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสังคมยุคปัจจุบัน นับว่า "นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ" มีความสำคัญอย่างมากในวงการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต่างก็นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น
     1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ
การตัดสินใจที่ดีจะต้องรวดเร็วและไม่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่รวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัย ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจได้แก่ EIS, DSS เป็นต้น
     2. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น
          2.1 อินเตอรเน็ต เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
          2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ (E-mail)เพื่อใช้รับส่งข่าวสารต่างๆ
          2.3 การจัดทำ Web site ของสถานศึกษา
เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและกับบุคคลทั่วไป
          2.4 การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย
          2.5 การทำ Power Point เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อนำเสนอผลงานต่างๆ
          2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI)เพื่อช่วยให้ผ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์
          2.7 E-Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้
โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอเน็ต
ถ้าผู้บริหารสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นมา
ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็จะมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
6. ผู้บังคับบัญชาสามารถทำงานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน 
7. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
8. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์กร 
9. เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
10. เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอำนาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ  ซ฿งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น