วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

สรุปข้อเสนอเเนะ ประโยชน์ และการนำไปใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสังคมยุคปัจจุบัน นับว่า "นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ" มีความสำคัญอย่างมากในวงการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการปฏิรูปการศึกษาผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ต่างก็นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริหารด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น
     1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ
การตัดสินใจที่ดีจะต้องรวดเร็วและไม่ผิดพลาดและการตัดสินใจที่รวดเร็วและไม่ผิดพลาดนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันไม่ล้าสมัย ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารนำมาใช้ช่วยในการตัดสินใจได้แก่ EIS, DSS เป็นต้น
     2. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น
          2.1 อินเตอรเน็ต เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
          2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ (E-mail)เพื่อใช้รับส่งข่าวสารต่างๆ
          2.3 การจัดทำ Web site ของสถานศึกษา
เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและกับบุคคลทั่วไป
          2.4 การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย
          2.5 การทำ Power Point เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและเพื่อนำเสนอผลงานต่างๆ
          2.6 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI)เพื่อช่วยให้ผ้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์
          2.7 E-Learning เป็นการเรียนทางไกลที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้
โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอเน็ต
ถ้าผู้บริหารสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นมา
ใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็จะมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์
1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
2. ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา ในกรณีที่บุคคลากรเกษียณอายุ ลาออก หรือเสียชีวิต 
3. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
4. เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์ ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ ในองค์กร และนำความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นการการพัฒนาคน และพัฒนาองค์กร
5. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำเนินงานให้รวดเร็ว และดีขึ้น เพราะมีสารสนเทศ หรือแหล่งความรู้เฉพาะที่มีหลักการ เหตุผล และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 
6. ผู้บังคับบัญชาสามารถทำงานเชื่อมโยงกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ช่วยเพิ่มความกลมเกลียวในหน่วยงาน 
7. เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที 
8. แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี เพื่อเพิ่มคุณค่า และรายได้ให้กับองค์กร 
9. เพื่อการสร้างสรรค์ และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
10. เปลี่ยนวัฒนธรรม จาก วัฒนธรรมอำนาจในแนวดิ่ง ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ  ซ฿งทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน   

กิจกรรมที่ 4

ระบบบริหารสถานศึกษา/นวัตกรรม
1. การใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
                ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดให้มีการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดให้มีการศูนย์ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Courseware center) ให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e - Book) จัดให้มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นำไปสู่สังคมแห่งคุณธรรมและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

              2. การใช้ ICT พัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา
               พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และพัฒนา
บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมและเอกชน สร้างศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (Operation center) เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และให้บริการทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ
            3. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT
               ผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนด้าน ICT โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร ICT ในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนและนักวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนำผล การวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เพื่อการพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม
            4. การกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา
               จัดให้มีและกระจายโครงสร้างพื้นฐาน ICT อย่างทั่วถึง มุ่งเน้นการจัดหาและใช้ทรัพยากรทางด้านเครือข่ายร่วมกัน จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เตรียมบุคลากรปฏิบัติงานด้าน ICT ให้เพียงพอ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ICT ที่มีอยู่ให้มี ประสิทธิภาพในการใช้ปฏิบัติงาน
             สาระสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นเป็นนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อันเป็นตัวกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีให้บังเกิดผลตามเจตนารมย์ของการปฏิรูปการศึกษา

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ความประทับใจในการทัศนศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ความประทับในการทัศนศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ของคณะนักศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  รุ่นที่ 8 
ในวันที่ 24 -28   มกราคม  2554 
                ในการเดินทางเข้าร่วมการทัศนศึกษาดูงานครั้งนี้  ร่วมกับคณาจารย์และหมู่เพื่อนนักศึกษา
โดยสิรินครทัวร์  เป็นผู้บริการจัดทัวร์  มีสิ่งประทับใจมากมายพอสรุปได้ตามลำดับ ดังนี้
                1.  ประทับใจในสถานที่ดูงานด้านการจัดการศึกษา  Sekolah kebangssan  kodiag
school   ในวันแรกของการทัศนศึกษา  ซึ่งกำหนดการล่าช้ากว่ากำหนดถึง 2 ชั่วโมงเศษ  แต่คณะครูและ
นักเรียนที่นั่นก็ยังอุตส่าห์รอรับการมาเยี่ยมเยียนของคณะทัวร์  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น  สภาพโดยทั่วไป
ของโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย  มีศูนย์พัฒนาครูซึ่งให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
ถึงแม้สภาพดูไม่ทันสมัยมากนักแต่ก็สามารถใช้งานได้ดี  แบ่งเป็นสัดส่วนสำหรับนักเรียนที่นี่เป็นระดับประถมศึกษา 
ดูร่าเริงแจ่มใสสมวัย  กล้าแสดงออก และอัธยาศัยดี

                2.  เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง  ประทับใจในความอุตสาหพยายามของผู้
บุกเบิกก่อสร้าง  วางผังโครงสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว  และระบบการจัดการที่
ดีมาก  ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลที่จะเนรมิตฝันให้กลายเป็นจริง

                3.  เกาะเซ็นโตซา  แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิงของสิงคโปร์  ประทับใจในการจัดการอย่างเป็น
ระบบครบวงจรของความบันเทิง  สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำการปกครองของสิงคโปร์

                4.  ประทับใจในความเป็นกันเองของอาจารย์ที่ร่วมในการเดินทางครั้งนี้ทุกท่าน 
ให้ความเป็นกันเองอย่างสูง  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสนุกสนาน                
                5.  ประทับใจในไมตรีจิตที่เอื้ออาทรต่อกันในหมู่เพื่อนที่สลับเปลี่ยนที่นั่งเพื่อความเหมาะสม
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  การบริการเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยวและกิจกรรมบันเทิงตลอดการเดินทาง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนให้แนบแน่นและเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน
                สิ่งที่ประทับใจในการเดินทางครั้งนี้  ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย  หากไตร่ตรองดูให้
ถ้วนถี่แล้ว  ข้าพเจ้าคิดว่า ประทับใจในมิตรไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างครูกับศิษย์ และเพื่อนกับเพื่อน
มากที่สุด  แต่ขอกระซิบดัง ๆ ว่ากลับมาแล้วรู้สึกรักเมืองไทยมากขึ้นกว่าเดิม  เพราะว่าเมืองไทยยังมี
โอกาสให้พัฒนาได้มากกว่า

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้โปรแกรมspss

การใช้โปรแกรมspss
1.กำหนดค่าใน variable view
-name-พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,......,d3
-width-ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
-deimals-เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
-value-ใส่ค่า 1-น้อยที่สุด 2-น้อย 3-ปานกลาง 4-มาก 5-มากที่สุด
2.พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด(20 ชุด)
3.การวิเคราะห์ข้อมูล

-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ taใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tbใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tcใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
-transform-compute-พิมพ์หัวข้อ tdใน target variable
-เลือก sum.ในfunction คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3]/3 คลิก ok

-คลิก analyze-descriptive statistic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ,a1,a2,...d3
แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล